Здравейте! Възможно ли е чрез Cashterminal да се вкарат пари в PayPal?

Възможно ли е чрез Cashterminal да се вкарат пари в PayPal?

Благодаря, предварително!

2 posts were merged into an existing topic: Вкарване на пари в paypal?

🤔